Připravili jsme pro Vás nový web

Připravili jsme pro Vás nový web s rozšířenou nabídkou našich služeb o další produkty. Liniebox.cz se mění na značku Popapej.cz.


Pokud chcete zůstat na webu liniebox.cz, okno můžete zavřít.
Zavřít okno Přejít na nový web
Obchodní podmínky | Krabičková dieta LINIEBOX

Obchodní podmínky

LINIEBOX s. r. o. se sídlem Teyschlova 42, 635 00 BRNO, IČ: 29278643 , DIČ: CZ29278643, spisová značka C 70313 vedená u městského soudu v Brně, Bankovní spojení: č. účtu 270427848/0300, vedený u ČSOB, jednající Markéta Olmová jednatelem společnosti, tel.: +420 774 822 143 a Ing. Hanou Hanouskovou, tel: 774 120 171 , e-mail: info@liniebox.cz - je obchodní společností, (dále jen „LINIEBOX, s.r.o.")

Klient Klient je fyzickou osobou, mající zájem o pravidelné stravování prostřednictvím nutričně hodnotných potravin. resp. jídel. (dále jen „klient")

I.
Předmět plnění

LINIEBOX s.r.o. se na základě uzavřené a účinné smlouvy zavazuje po dobu klientem vybrané varianty v rámci jeho účasti na programu LINIEBOX, tomuto připravovat týdenní sety jídel (zboží), za podmínek sjednaných v objednávce, která zastupuje smlouvu. Klient se zavazuje uhradit LINIEBOX s.r.o. v souladu se smlouvou sjednanou odměnu.

Klient se zavazuje k účasti na objednaném programu a uhrazení sjednané částky v souladu se smlouvou.

II.
Smluvní povinnosti LINIEBOX s.r.o.

a) Předem seznámit klienta s obsahem smlouvy, jakož i s rozsahem zpracování a nakládání s osobními údaji a daty klienta.
b) Zajistit ve dnech pondělí až pátek (5 dní), nebo pondělí až sobota (6 dní), nebo pondělí až neděle (7 dní) výrobu jídel dle objednaného programu a jejich distribuci na dohodnuté místo s klientem.
c) Návod na ohřev a skladování denního setu pěti jídel je LINIEBOX s.r.o. povinna po celou dobu trvání smluvního vztahu s klientem uvádět na obalech jídel.
d) V případě, nebude-li mít klient možnost převzít si týdenní set jídel v období jeho účasti v programu LINIEBOX, z jakýchkoliv důvodu a nebude-li o tom LINIEBOX s.r.o. informovat nejpozději do čtvrtka předešlého týdne (rozumí se před doručením zboží v neděli) formou SMS nebo telefonicky na číslo 774 120 171 nebo na email - hana@liniebox.cz) LINIEBOX s.r.o. není povinna nahrazovat týdenní set dodatečně, nebo poskytovat jakoukoliv slevu, nebo situaci řešit jako reklamaci.
e) Ochránit osobní údaje klienta takovým způsobem, aby nedošlo k jejich zneužití, tj. postupovat při zpracování a nakládání s daty a osobními údaji klienta v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR) apřísl. ust. zákona o zpracování osobních údajů.
g) Respektovat a napomáhat výkonu práv klienta vyplývajících z čl. 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 a 23 GDPR.
h) Účinně řešit jakoukoliv výtku či reklamaci klienta ohledně zboží dodávaného na základě smlouvy. Při případné reklamaci zboží se LINIEBOX s.r.o. zavazuje postupovat v souladu s reklamačním řádem.

III.
Smluvní povinnosti klienta

a) Uhradit LlNIEBOX s.r.o. sjednanou cenu za dodávky zboží a dopravu (týdenních setů jídel) v rámci programu LINIEBOX ve výši a způsobem stanovenými závaznými smluvními podmínkami.
b) Klient je povinen přebírat si objednané zboží na stanoveném místě v den a hodinu dohodnutou s LINIEBOX, s.r.o.
c) Reklamovat zboží, dodávané LINIEBOX s.r.o. na základě smlouvy, v souladu s obecně závaznými právními předpisy a všeobecným reklamačním řádem.
d) Zajistit vlastními silami a na své náklady likvidaci obalů, ve kterých mu bude týdenní set pěti jídel (zboží) LINIEBOX s.r.o. dodáván.
e) Vždy se řídit návodem na skladování zboží, který je umístěn na každém obalu jídel.
f) Klient je povinen uvést do objednávky případné alergie a nemoci.
g) Klient se zavazuje informovat LINIEBOX s.r.o. nejméně do čtvrtka předešlého týdne předem (rozumí se před nedělním doručením zboží) o případném přerušení své účasti, nebo vypuštění určitého počtu dní z režimu.
h) Klient může odstoupit od smlouvy (stornovat objednávku) nejpozději do pátku 12 hod předešlého týdne předem (rozumí se před nedělním doručením zboží). O případném zrušení objednávky musí informovat do čtvrtka písemně e-mailem, do pátku 12 hod předešlého týdne předem (rozumí se před nedělním doručením zboží) telefonicky nebo sms na tel. č. 774 120 171. Pokud dojde ke zrušení objednávky později než v pátek ve 12 hod, klient se zavazuje objednávku uhradit v plné výši.
i) Klient je srozuměn s tím, že pro účely plnění smlouvy je společnost LINIEBOX s.r.o. oprávněna zpracovávat jeho osobní údaje v nezbytně nutném rozsahu.

IV.
Místo dodání zboží a převzetí klientem

a) LINIEBOX s.r.o. se zavazuje po dobu trvání této smlouvy, dodávat zboží k převzetí klientem na předem sjednané místo a v předem sjednaný čas.
b) V případě, že klient požaduje změnu času doručení zboží nebo změnu doručovacího místa (adresy) je povinen tuto skutečnost LINIEBOX s.r.o. ohlásit nejpozději do soboty před nedělním doručením a to výhradně telefonicky nebo sms na tel: 774 120 171 nebo 774 822 143.
c) LINIEBOX s.r.o. nenese odpovědnost za ztrátu zboží při jeho předání.

V.
Cena zboží, způsob její úhrady klientem

1) Cena zboží dodávaného LINIEBOXs.r.o. klientovi v rámci programu LINIEBOX se skládá ze dvou pohyblivých položek:
a) cena za zboží - odvíjí se od režimu a druhu zboží - aktuální ceník je uveden na http://www.liniebox.cz/stranka/programy
b) cena za doručení - ceník je uveden na https://www.liniebox.cz/cenik-dopravy
Konečná cena programů LINIEBOX je součet obou položek - tato cena je cenou úplnou a konečnou. O její přesné výši bude klient informován formou vystavení potvrzení objednávky.

2) forma úhrady

a) Bezhotovostní platba - bezhotovostním převodem na peněžní účet č. 270427848/0300, vedený u ČSOB. Dnem úhrady sjednané ceny se rozumí den připsání její celkové výše na peněžní účet LINIEBOX,s.r.o , uvedený shora.
b) Hotovostní platba – hotově nebo jídelními kupóny Sodexo, Edenred a Up při převzetí zboží
3) Vznik nároku na čerpání zboží klientem Pokud bude částka připsána na účet do čtvrtka daného týdne, od pondělí následujícího týdne, je klient oprávněn odebírat objednané zboží a LINIEBOX s.r.o. vzniká povinnost dodávat klientovi zboží v souladu s těmito smluvními podmínkami.

VI.
Doba trvání smlouvy

Smlouva vstupuje v platnost a nabývá účinnosti odesláním objednávky ze strany klienta a potvrzením klientovi objednávky ze strany LINIEBOX s.r.o.

VII.
Způsoby zániku smlouvy

Smlouva zaniká následujícími způsoby:
a) uplynutím doby, na kterou byla sjednána, pokud se obě strany nedohodnou na prodloužení čí další objednávce zboží a to i s případným přerušením čerpání zboží klientem na dobu maximálně 6 měsíců.
b) neuhrazením sjednané ceny klientem ve lhůtě její splatnosti. Při zániku smlouvy neuhrazením ceny klientem není dotčen nárok LINIEBOX na úhradu ceny dodaného zboží a ceny za doručení za zboží objednané a nevyzvednuté zboží klientem v místě dodání zboží.
d) odstoupením klienta od smlouvy v souladu s všeobecným reklamačním řádem. Klient je povinen odstoupení od smlouvy oznámit LINIEBOX, s.r.o. písemnou formou nejpozději do čtvrtku předešlého týdne předem (rozumí se před nedělním doručením zboží) nebo do pátku 12 hod předešlého týdne předem (rozumí se před nedělním doručením zboží) telefonicky nebo sms na tel. č. 774 120 171.

VIII.
Závěrečná ujednání

Veškeré podmínky smlouvou včetně jejích všech příloh výslovně neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména pak ustanovení občanského zákoníku, v platném znění.

Klient odesláním objednávky výslovně prohlašuje, že souhlasí s obchodními podmínkami, že s obsahem smlouvy byl předem seznámen v jejím úplném znění včetně znění reklamačního řádu. K obsahu smlouvy a smluvních podmínek nemá žádných výhrad. Akceptací této smlouvy považuje veškeré smluvní podmínky za závazně mezi ním a LINIEBOX s.r.o. sjednané.

Smluvní strany závěrem prohlašují, že tato smlouva je uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, když svobodu projevu své vůle stvrzuje klient podpisem této smlouvy.

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 25.5.2018

Všeobecné obchodní podmínky platné do 24.5.2018 k náhledu zde.

Liniebox


S programem LINIEBOX jíte, na co jste zvyklí. Jíte chutně, často, ale pravidelně a jen tolik, kolik váš organismus potřebuje.

LINIEBOX s.r.o.

  Brno - Kolejní 14

   +420 774 120 171

   info@liniebox.cz

Sledujte nás